Rusko

je země, vůči níž má mnoho lidí předsudky. Skutečnost není však tak strašná (alespoň z pohledu cestovatele), jak by se mohlo zdát…. jedna věc je tam žít a druhá cestovat.

Rusko - rady na cestu

Různé praktické rady a informace najdete před Zájezdy do Ruska na této stránce níže.

Rusko - cestovní doklady:

Při cestě do Ruské federace musí mít cestující u sebe 1) cestovní pas nebo jiný cestovní doklad opatřený platným ruským vízem, cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v RF, dále 2) prostředky na celou dobu pobytu v RF nebo doklad prokazující zajištění nákladů spojených s pobytem v RF a 3) doklad o zdravotním pojištění na území RF.
Před vstupem do RF musí občan ČR vyplnit dvoudílnou migrační kartu, jejíž jeden díl odevzdá při pasové kontrole na vstupu RF a vstupním razítkem hraničního přechodu orazítkovaný druhý díl odevzdá pasové kontrole při výstupu z RF. Nehledě na účel pobytu v RF, ve všech případech, kdy občan ČR cestuje do RF letecky, musí mít s sebou platnou zpáteční letenku.
O ruské vízum mohou občané České republiky požádat pouze na ruských velvyslanectvích a konzulátech.
Žádat o udělení ruského víza až na hraničním přechodu obecně není možné.
K žádosti o vízum se přikládá voucher ruské cestovní kanceláře, anebo pozvání k návštěvě RF ověřené Federální migrační službou RF anebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. K žádosti o udělení víza RF se dále předkládá fotografie, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění po dobu pobytu na území RF. Cestovní doklad musí být platný ještě alespoň po dobu 6 měsíců po ukončení pobytu v Rusku, pokud se jedná o žádost o udělení krátkodobého víza RF.
Vízum má podobu štítku, který se vlepuje do pasu. Při vstupní pasové kontrole, cestující obdrží do pasu razítko, na kterém je uvedeno datum příjezdu, aby bylo možné určit přesný počet dní pobytu v RF. Počet dní nesmí návštěvník RF v žádném případě překročit.
Ten, kdo z území Ruské federace dále cestuje do některé ze zemí Společenství nezávislých států musí být vybaven mnohonásobným vízem, bez něhož mu nebude umožněn návrat na území RF.
Přesné náležitosti podání žádosti o vízum sdělí zastupitelský úřad RF, kde se žádost o vízum podává. V České republice to je
1) Praha
2) konzulární oddělení velvyslanectví RF, Korunovační 34, 160 00 Praha 6
tel. 233 374 100, 233 375 650, 233 379 473
fax: 233 371 492
e-mail: embrus@tiscali.cz
úřední hodiny: 09.00 - 12.00 (Po, Út,St, Čt, Pá),
3) Brno
generální kozulát RF, ul. Hlinky 142 b, 603 00 Brno,
tel. 543 232 157
fax 543 244 429
e-mail: gkbrno@iol.cz
úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá)
4) Karlovy Vary
generální konzulát RF, ul. Petra Velikého 18, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353 221 325
fax: 353 226 261
e-mail: gkkv@iol.cz
úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá).
Je třeba si před cestou zkontrolovat, na jaké období je vízum vydáno. V tomto období může cestující na území RF vstoupit a pobývat zde a v tomto období musí také území RF opustit. Pokud cestující zjistí, že z nějakého důvodu musí, resp. potřebuje na území RF zůstat i po skončení platnosti víza, na které cestující do RF přicestoval, je třeba, aby u místní pobočky Federální migrační služby RF požádal o prodloužení víza. Turistické vízum lze prodloužit až na celkových 180 dnů pobytu v RF.
Vízum, na kterém je v azbuce uvedeno "ОДНОКРАТНАЯ", lze použít pouze k jednomu pobytu v RF. Za jeden pobyt v RF se považuje i situace, kdy cestující opustí RF a projede přes třetí zemi do jiného území RF (např. do Kaliningradské oblasti).
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu RF, zda se podmínky přicestování nezměnily.
Při zájezdech organizovaných CK Mayer and Crocus vízum do Ruska vyřídí naše CK. Veškeré informace jsou v propozicích vydaných ke každému zájezdu do Ruska.

Rusko - celní předpisy:

Dovoz a vývoz valuty z/na území Ruské federace upravuje federální zákon č. 173-FZ ze dne 10.12.2003 „O měnové regulaci a kontrole“. Uvedený zákon byl novelizován a v souladu s jeho novelou platí v Ruské federaci od 31.7.2005 nová právní úprava, která stanoví pro fyzické osoby (rezidenty i nerezidenty) některé změny v oblasti dovozu a vývozu cizí nebo ruské měny. Jde zejména o následující:
Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000 USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.
Vývoz cizí měny a měny RF (rezidenti i nerezidenti) v hotovosti v hodnotě vyšší než 3 000 USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace (ve dvojím vyhotovení).
Vývoz měny v hotovosti v hodnotě 3000 USD a nižší je osvobozen od celní deklarace či jiných úředních úkonů.
Vývoz měny v hotovosti v hodnotě přesahující 10 000 USD je možný jen při předložení písemné celní deklarace a ostatních dokumentů dokládajících předchozí dovoz měny do Ruské federace v hodnotě nad 10 000 USD.
Vývoz cestovních šeků v hodnotě nad 10 000 USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.
Doporučujeme všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF.
Obzvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.
Přesné informace je možné nalézt též na stránkách ruské Federální celní služby www.customs.ru.

Rusko - důležité informace:

Zdravotnictví:
Očkování
Pro území Ruské federace se doporučují následující vakcíny: záškrt, obrna, tetanus, tyfus, chřipka a hepatitida typu A a B.
Nebezpečí nákazy hepatitidou typu B je všeobecné. Z preventivních důvodů se nedoporučuje pít vodu z vodovodu; kontrolujte pečlivě dobu trvanlivosti potravin a kvalitu vodky a dalšího domácího alkoholu rozlévaného v kioscích (musí být opatřena kolkem).
Vzteklina
Ve velkých městech se vyskytují početné smečky potulných psů. Vyhýbejte se styku s těmito zvířaty, a pokud se budou chovat podezřele, okamžitě se vzdalte z jejich dosahu. V případě pokousání, poškrábání či jiného poranění nebo kontaktu vaší sliznice se zvířecími slinami okamžitě omyjte postižené místo mýdlovou vodou a vyčistěte dezinfekcí. V co nejkratší době konzultujte lékaře, pokud možno doporučeného asistenční službou vaší pojišťovny (což v případě nutnosti maximálně uspíší vaší hospitalizaci či pojišťovnou hrazený převoz do ČR).
Léky
Ve velkých městech je vysoká koncentrace lékáren nabízející standardní západní výrobky. Mohou se objevit případy padělaných léků, proto doporučujeme návštěvníkům Ruska vybavit se na cestu základními léky domácí výroby, zejména těmi, které cestovatel dlouhodobě a standardně užívá.

Důležitá telefonní čísla:
přivolání hasičů: 01
přivolání policie: 02
záchranná služba a první pomoc: 03
hlášení úniku plynu: 04
Univerzální pohotovostní číslo 112

Rusko - bezpečnostní situace, doporučení turistům:

Doporučuje se nevyhledávat náhodné známosti, chodit spíše ve skupinách a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince. Při jakýchkoliv konfliktech je třeba ihned uvědomit místní policii, případně konzulární úsek příslušného zastupitelského úřadu ČR na území Ruské federace. Nadále platí doporučení kompetentních ruských orgánů o omezení pohybu cizích státních příslušníků v oblastech s doutnajícími místními konflikty. Jedná se zejména o území Čečenské republiky.
V RF je obecně zakázáno fotografovat vojenské zóny, mosty, přístavy a letiště. Po porušení tohoto zákazu většinou následuje kontrola dokladů a často i pokuta. V případě střetu s ruskou milicí či jinými bezpečnostními orgány se doporučuje zachovat klid a v případě potřeby kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR.
Je třeba počítat s tím, že okrajové (venkovské) oblasti Ruska představují určité riziko. Vzdálenosti jsou značné a cizinec, který cestuje autem, může narazit na lokální kriminalitu stejně jako na korupční praktiky policistů a pohraničníků. V případě nehody a poranění není zdravotnická pomoc zdaleka vždy zaručena.
Prodloužení víza v odůvodněných případech
Informujeme české občany o možnosti prodloužení víza pro vstup do Ruské federace za mimořádných okolností. V souladu s článkem 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruské federace o zjednodušení vydávání víz občanům Evropské unie a Ruské federace, se občanům smluvních stran, kteří z důvodu vyšší moci nemají možnost opustit území Ruské federace a členských států EU do doby uvedené v jejich vízech, časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, ve kterém mají trvalý pobyt.
V souladu se článkem 8 citované Dohody občané ČR, kteří ztratili své doklady totožnosti, nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Ruské federace, mohou toto území opustit bez víz na základě platného dokladu totožnosti (tzv. náhradního cestovního průkazu) vystaveného konzulárními úřady České republiky v Ruské federaci. Tato skutečnost je bohužel někdy ze strany ruských letištních orgánů ignorována, především v důsledku neznalosti příslušné mezinárodní úpravy. V takové situaci, pokud nepomůže výše uvedená argumentace vyplývající z čl. 8 Dohody, doporučuje se ihned kontaktovat příslušné konzulární oddělení ČR (Moskva, Sankt Peterburg nebo Jekatěrinburg).

Služby v Ruské federaci mají stoupající úroveň a zejména ve velkých městech jsou zahraniční turisté obsluhováni již v slušném standardu. Jedná se zejména o kadeřnické, poštovní, bankovní, poradenské a konzultační služby. Je však třeba počítat se zvýšenými finančními náklady. Neustále je rozšiřována a zkvalitňována síť čerpacích stanic, služby motoristům a to zejména na hlavních silničních tazích, jako jsou Brest - Moskva, Moskva - Ufa, Moskva – Rostov na Donu, Moskva - Sankt Peterburg, Sankt Peterburg - Tallinn a Sankt Peterburg - Vyborg. Pohonných hmot je dostatek a to jak benzínu (i bezolovnatého), tak nafty.
Ubytování v RF a zvláště v moskevských a petrohradských hotelích je drahé a je nutno počítat s poplatkem za noc v hotelích se standardním vybavením v rozmezí cca od 100 do 300 USD.
Doprava z/na letiště: Z mezinárodního letiště Šeremetěvo, kam přilétá většina spojů z ČR, funguje provoz přímé vlakové linky Šeremetěvo – Běloruské nádraží, tzv. aeroexpressu. Jízda trvá 35 minut a cena činí 320 rublů (www.aeroexpress.ru.
Taxi: V souvislosti s přibývající kriminalitou i v oblasti taxikářských služeb varujeme občany ČR před používáním služeb soukromých „taxikářů“ bez licence, kteří masově nabízejí své služby cizincům na letišti Šeremetěvo i ve městě, a to zejména v nočních hodinách. Může jít o organizované gangy specializované na zahraniční turisty, které „taxi“ odveze jinam než na požadované místo, kde je turista přepaden a oloupen o všechny cennosti vč. dokladů. Na letišti funguje 24 hodin denně oficiální přepážka taxi, kde se zaplatí požadovaný tarif a pracovnice přepážky sdělí typ a poznávací značku vozidla. Ve městě v nočních hodinách nedoporučujeme pohybovat se mimo hlavní a osvětlená místa a v případě nutnosti volit oficiální taxíky (žlutá barva karoserie, označení taxi).
Základní potraviny jsou v RF běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje. Může se jednat o pokoutně vyrobený alkohol s velmi nepříjemnými účinky na zdraví.
Městská kriminalita
Přesto, že se v ulicích velkých měst pohybuje značné množství policistů, drobná kriminalita je tu stále značně rozvinutá. Především ve večerních hodinách v méně frekventovaných čtvrtích hrozí také možnost loupežného přepadení. Doporučuje se proto zachovávat některá elementární bezpečnostní opatření:
- nosit u sebe jen část peněz, zbytek nechat na bezpečném místě;
- valutu měnit jen v oficiálních směnárnách a po vyměnění pečlivě přepočítat hotovost;
- nosit s sebou pas (kopii pasu nechat v hotelu),
- při využití taxislužby, návštěvě restaurace či využití jiných služeb si předem zjistit ceny;
- pokud vás zastaví policista a chce vám zkontrolovat doklady, musí prokázat svou totožnost – každý policista musí mít na hrudi štítek s osobním číslem;
- na frekventovaných místech (nádraží, stanice metra, tržiště, obchodní centra atd.) je třeba věnovat obzvláštní pozornost osobním věcem - kapesní krádeže jsou obvyklé, zvláště pokud člověk působí na první pohled jako turista
- stejně tak se vyplatí obezřetnost při návštěvě barů a nočních klubů; jsou známy četné případy, kdy byli zahraniční turisté omámeni a následně okradeni
- nedoporučuje se využívání "černých taxíků", třebaže v porovnání s pražskou taxislužbou je relativně menší pravděpodobnost, že budete okradeni; v každém případě je třeba dohodnout se předem na ceně
Co dělat v případě okradení?
V případě, že vám byl ukraden cestovní pas nebo jiný osobní doklad, je třeba sepsat protokol na nejbližší stanici milice. S jeho pomocí budete moci požádat konzulární oddělení o vystavení nového nebo náhradního dokladu.
Varování týkající se drogové problematiky:
Vyskytly se případy, kdy byli turisté či podnikatelé dobrovolně či nedobrovolně zapojeni do pašování drog či finanční hotovosti.
Zákony Ruské federace trestají:
- pašování drog odnětím svobody na 3 resp. 5 - 10 let odnětí svobody
- prodej drog odnětím svobody na 3 - 7, resp. 5 - 10 let odnětí svobody
- navádění ke konzumaci drog odnětím svobody na 2 - 8 let (zákon bývá nezřídka zneužíván i k trestání samotné konzumace lehkých drog)

Rusko - informace pro turisty:

Výměna peněz: Směnáren je v Rusku jako šafránu. Mění jen banky a pár soukromých směnáren. Většina evropských a mezinárodních platebních karet (včetně American Express, VISA a Diners Club) je akceptovaná ve větších hotelech, obchodech a restauracích. Bankomaty jsou dostupné v Moskvě, Petrohradu a v menším rozsahu v ostatních větších městech.

Elektrické napětí: 220 V. Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Počasí v Rusku: Většina území Ruska se nachází v mírném podnebném pásu, ale jelikož je Rusko největším státem světa a rozkládá se na území Evropy i Asie, najdeme zde několik rozdílných klimatických oblastí. Počasí na severu a ve středu Ruska je typické svými velkými teplotními rozdíly během celého roku. Na pobřeží Černého moře jsou zimy mírné a léta příjemně teplá. Teploty závisí na nadmořské výšce a oblasti. Na severním sibiřském pobřeží je průměrná červencová teplota okolo 1°C, v kaspických nížinách pak až po 25°C.

Základní potraviny jsou v Rusku běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje a kuřivo. Strava je ještě dražší než na Ukrajině. Nejlevnější byly konzervy rybiček a jablka z trhu. Největší pochoutka, kterou lze v Rusku ochutnat, je čeburyk, což je hodně velký piroh s výborně kořeněným masem. Nejlevnější vodka vyjde na 3 USD. Pivo stojí okolo 1 USD.

Ceny potravin v Rusku:

Ceny v Rusku

Zastoupení ČR v Rusku

Rusko - Velvyslanectví Moskva
Velvyslanectví České republiky v Rusku
Posolstvo Češskoj Respubliki
ul. J. Fučíka 12/14, Moskva 123 056
Telefon hlasový strom ZÚ 007 495 2760701, hlasový strom KO: 007 495 2760702
Fax ZÚ: +7 499 2501 523
moscow@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/moscow
Vedoucí úřadu Ing. Vladimír REMEK
Funkce VZÚ
Působnost úřadu DIPLOMATICKÁ pro Ruskou federaci. KONZULÁRNÍ pro Ruskou federaci (s výjimkou území spadajících do konzulárního obvodu generálních konzulátů ČR Sankt Peterburg a Jekatěrinburg)
Časový posun +1 hod. v době letního času, +2 hod. v době zimního času
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 17.00

Poznávací zájezdy Rusko

Zájezdy do Ruska

Okruh pobaltskými republikami s návštěvou Petrohradu a Finska

náhled10,11-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 28 990 Kč
Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu - zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko - zemi navždy spojenou s Baltským mořem, Estonsko - protkané sítí řek, zálivů a fjordů, zemi s nádhernými lesy připomínajícími divočinu Norska.

Petrohrad a Petrodvorce s návštěvou pobaltských republik

náhled9-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 13 990 Kč
Pojeďte s námi navšívit všechny tři pobaltské republiky v čele s jejich hlavními městy a nádherné město Petrohrad s bohatou historií a památkami.

Petrohrad - klenot na Něvě - letecky

náhled6-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 21 990 Kč
V průběhu pouhých 300 let vystřídal Petrohrad (UNESCO) mnoho tváří. Tento rozmar Petra I. Velikého, založený na bažinatém území, měl Rusko nasměrovat k Západu a záhy se rozvinul ve velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria. Dnes je kulturní metropolí Ruska, s nádherně zachovaným dědictvím a hodnotnými mezinárodními uměleckými programy.

Hledáte-li informace o Rusku, najdete je na našich webových stránkách Info Rusko

.

Přímo o nádherném městě Petrohrad se více dovíte na webu Info Petrohrad

.