USA

USA - rady na cestu

Různé rady a praktické informace před Zájezdy do USA najdete právě na našich internetových stránkách.

USA - celní předpisy, cestovní doklady, vízum, vstup na území USA:

Cestovní doklady:

Pro občany České republiky byla dne 17.11. 2008 zrušena víza do USA. Doklady pro vstup do USA:
a) Platný cestovní pas ČR s biometrickými údaji (nově vydávané pasy) a povolení vstupu do USA. Nebo klasický pas opatřený vízem. Doba platnosti cestovního pasu musí přesahovat povolenou dobu pobytu o 6 měsíců.
b) Pro řízení motorových vozidel v USA cizincem je nutný český řidičský průkaz společně s mezinárodním řidičským průkazem (MŘP) vydaným dle Ženevské úmluvy z roku 1949, o silniční dopravě. Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze MŘP vydávaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Platnost MŘP je omezena na 1 rok.
c) Pojištění pro pobyt v USA není povinné, jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči, např. při úrazu, autonehodě apod. Pojištění lze sjednat přímo v cestovní kanceláři ve výši 65 Kč/den, či u jiných pojišťoven. Pojištění v naší CK zahrnuje i pojištění stornopoplatků do výše 40.000 Kč/os. Doporučujeme vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon partnera pojišťovny v USA.
d) Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou kreditní karty. Jejich hlavní výhodou je kromě vlastních plateb i usnadnění výpůjček dopravních prostředků, sportovního náčiní, nájmu ubytovacích kapacit atd. Další skutečností svědčící v jejich prospěch je fakt, že většina kreditních karet pokrývá i pojištění na náklady léčebného pobytu v zahraničí. Uznávané a používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover. Kromě kreditních karet doporučujeme používání cestovních šeků pro nemožnost jejich zneužití v případě krádeže.
e) Je vhodné pořídit si před cestou kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní cestovní doklad vystavuje velvyslanectví ČR a všechny konzuláty ČR na území USA, včetně honorárních. Doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu a seznam důležitých telefonních čísel a e-mailových adres na velvyslanectví, generální a honorární konzuláty.

Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního pasu. Pas musí být platný minimálně 6 měsíců po návratu. !!! Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní pas při sobě !!!

Je třeba si zajistit povolení vstupu do USA. Formulář žádosti vyplníte pomocí počítače, ve kterém do adresního řádku internetového prohlížeče zadáte adresu https://esta.cbp.dhs.gov. Registraci proveďte pouze na těchto oficiálních stránkách. Na těchto stránkách je česky uvedeno podrobné vysvětlení celého postupu žádosti. Dostanete číslo žádosti a povolení vstupu. Tuto registraci proveďte ihned po přihlášení na zájezd, je platná 2 roky. Ti, kdo mají platné vízum do USA, cestují na základě víza, nemusí se proto znovu registrovat ke vstupu.

POZOR !!! Systém ESTA /elektronická autorizace ke vstupu do USA/ při vyplňování internetového formuláře nerozeznává druh pasu, se kterým klient o autorizaci žádá. Tzn., že může udělit autorizaci ke vstupu i ke starému pasu. Upozorňujeme, že vstup do USA bude umožněn pouze těm klientům, kteří mají biometrický pas a zároveň vydanou autorizaci ESTA k tomu svému biometrickému pasu. V opačném případě nebude vstup do USA klientům umožněn. Zkontrolujte si tedy prosím, že máte skutečně již pas s biometrickými údaji (tento pas je označen již na čelní straně obdélníčkem pod slovem cestovní pas). Každá registrace se váže ke konkrétnímu pasu, ne ke jménu. Musíte tedy cestovat s tím pasem, ke kterému máte vydánu registraci.
Cestující je povinen dodržovat celní, pasové a zdravotní předpisy a zákony cílové země. Klient nese veškeré důsledky vzniklé jejich porušením.
Imigrační kontrole na hraničních přechodech při vstupu na území USA je nutné předložit vyplněnou imigrační kartu I-94 (zelenou v případě ESTA a bílou v případě víza) a vyplněnou celní deklaraci 6059B. Formuláře obdrží cestující na palubě letadla nebo přímo na hraničním přechodu. Je důležité, aby doklady byly vyplněny anglicky, ve všech rubrikách a správně. Nesprávné nebo nepravdivé vyplnění formulářů může způsobit komplikace při rozhodování o povolení vstupu na území USA a může vyústit v zamítnutí vstupu. Pokud cestovatel dokladu nerozumí, je v jeho zájmu požádat o pomoc spolucestujícího nebo člena posádky letadla. Cestovní kancelář Vám poskytne vzor pro vyplnění obou formulářů.

Zpoplatnění systému ESTA pro cesty do USA
Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA (DHS) zavádí od 8. září 2020 poplatek za registraci Elektronického systému cestovní autorizace (ESTA). Poplatek se skládá ze dvou částí:
Náklady na zpracování – všem žadatelům o elektronickou cestovní autorizaci je účtován poplatek ve výši 4 dolarů za zpracování žádosti.
Poplatek daný Zákonem na podporu cestovního ruchu (Travel Promotion Act, TPA) – pokud je žádost schválena a žadatel obdrží souhlas k cestě do USA v rámci bezvízového programu, bude z kreditní karty žadatele odečteno dalších 10 dolarů. Pokud je ESTA zamítnuta, žadateli je účtován pouze poplatek za zpracování žádosti.
Poplatek se bude platit během registrace kreditní kartou prostřednictvím webové stránky www.pay.gov. Mohou být použity také debetní karty, u kterých se při placení nezadává číselný PIN. Pay.gov používá pokročilý šifrovací systém k ochraně peněžních transakcí po celou dobu přihlášení žadatele. Při prohlížení profilu budou všechna čísla účtu, která žadatel vloží, na monitoru skryta.
Cestovní autorizace ESTA, které již byly vydané, zůstávají platné až do doby jejího vypršení nebo do vypršení platnosti cestovního pasu.
DHS také zrušilo povinnost vyplňovat příletový/odletový formulář (označení I-94W Nonimmigration Visa Waiver Arrival/Departure Record = zelený formulář pro pasovou kontrolu) pro pasažéry cestující v rámci Programu bezvízového styku (Visa Waiver Program - VWP), do kterého patří i ČR. Všichni návštěvníci, kteří cestují do USA na platná víza, mají stále povinnost vyplnit imigrační formulář (I-94 = bílý formulář pro pasovou kontrolu). Všichni cestující směřující do USA bez ohledu na to, zda jedou na registraci ESTA nebo na vízum, musejí vyplnit formulář Celní deklarace (CBP form 6059B = modrý formulář).

Po povolení vstupu připne imigrační úředník kartu I-94 do pasu cestovatele a vyznačí na ní dobu, po kterou cestovatel může legálně pobývat na území USA. Dodáváme, že je třeba odlišovat tzv. použitelnost víza (datum ve vízu - u turistických víz až na 10 let) od doby povoleného pobytu (datum uvedeného ve formuláři I - 94). Překročení doby povoleného pobytu je porušením imigračních předpisů s dalekosáhlými následky.

Celní předpisy:
Je striktně zakázán dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Podrobné pokyny pro dovoz věcí do USA naleznete na internetové adrese celní služby www.customs.gov. Nalezené nelegálně dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny.
Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky dovolen.
Nedoporučuje se brát s sebou jakýkoli nůž, který může být považován za zbraň. Je zakázán dovoz narkotik. Při dovozu zbraně povolené v USA pro sportovní či lovecké účely není třeba mít povolení od úřadů USA. V případech dovozu ostatních cenných věcí je třeba žádat o povolení Ministerstva financí. Více informací je k dispozici na internetové adrese www.atf.treas.gov

Vstup na území USA
Mezi hlavní americké orgány zodpovědné za ochranu hranic patří Úřad pro cla a ochranu hranic (Bureau of Customs and Border Protection, viz www.cbp.gov). Imigrační kontrole na hraničních přechodech při vstupu na území USA je nutné předložit vyplněnou imigrační kartu I-94W (bezvízový styk) nebo I-94 (vízový styk) a vyplněnou celní deklaraci 6059B. Formuláře obdrží cestující na palubě letadla nebo přímo na hraničním přechodu. Je důležité, aby doklady byly vyplněny anglicky, ve všech rubrikách a správně. Nesprávné nebo nepravdivé vyplnění formulářů může způsobit komplikace při rozhodování o povolení vstupu na území USA a může vyústit v zamítnutí vstupu.

Udělení víza znamená pouze možnost přicestovat na hranice USA, pohovor s úředníkem je druhým stupněm kontroly. Imigrační úředník má široké rozhodovací pravomoci a může rozhodnout i o nevpuštění cestujícího na území USA. Na umožnění vstupu na území USA nemá cestující právní nárok. V průběhu pohovoru je nezbytné odpovídat na kladené otázky a současně být aktivní a energicky hájit své postavení. V případě pochybností o správnosti postupu je možné kdykoliv žádat o přítomnost nadřízeného (supervisor). Občan ČR má právo spojit se s velvyslanectvím či konzulátem ČR kdykoliv během pohovoru. Pokud imigrační úředník zamítne vstup na území USA cestujícímu v rámci bezvízového styku, neexistuje možnost odvolání a je vrácen do destinace, odkud přiletěl. Pokud zamítne vstup při cestě do USA na vízum, může cestující buď dobrovolně odjet nejbližším spojem do ČR (v tomto případě podepisuje prohlášení, že je ochoten se vrátit, resp. se vzdává práva žádat o vstup na území USA) nebo žádat o slyšení před imigračním soudcem. V druhém případě však může být držen ve vazbě až do termínu slyšení, které může proběhnout i několik týdnů po příjezdu. V případě negativního rozhodnutí imigračního soudce následuje deportace a zrušení platnosti víza.

Začátkem roku 2004 zavedlo Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA program US-VISIT, v rámci kterého jsou na hraničních přechodech odebírány biometrické údaje všech osob, které vstupují do USA. Každý cestující se musí při vstupu do USA podrobit digitálnímu vyfotografování a sejmutí otisků všech deseti prstů.

Po povolení vstupu připne imigrační úředník kartu I-94W nebo I-94 do pasu cestujícího a vyznačí na ní dobu, po kterou může legálně pobývat na území USA. Dodáváme, že je třeba odlišovat tzv. použitelnost víza (datum ve vízu - u turistických víz až na 10 let) od doby povoleného pobytu (datum uvedeného ve formuláři I - 94). Překročení doby povoleného pobytu je porušením imigračních předpisů s dalekosáhlými následky (viz kapitola c).

Maximální doba pobytu, na kterou může být pobyt držiteli turistického víza (B-2) povolen, činí 6 měsíců. Pobyt na vízum B-2 je možno prodloužit maximálně o dalších 6 měsíců, a to pouze v případě, že cizinec prokáže, že mu v odjezdu brání nepředvídatelné okolnosti (např. hospitalizace) a současně doloží, že pro prodloužený pobyt disponuje dostatečnými finančními prostředky.

Rizika při překročení povolené doby pobytu a ilegálním zaměstnání v USA

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje na to, že při opuštění území USA je nutné věnovat zvýšenou pozornost odevzdání karty I-94W nebo I-94 (formulář o povolené době pobytu na území USA) příslušným imigračním úředníkům. Tato karta musí být při opuštění území USA vždy odevzdána, neboť tímto způsobem je evidována délka pobytu na území USA. V případě, že by k odevzdání evidenční karty nedošlo, nebude existovat doklad o ukončení pobytu na území USA, tedy zejména o tom, že pobyt byl ukončen řádně a včas v rámci povolené doby pobytu. Osoba, u které je podezření a která není schopna prokázat, že území USA opustila včas, nebude na území USA při další návštěvě vpuštěna, bude vrácena zpět do země, ze které přicestovala, a současně jí bude zrušeno platné vízum.

Pokud návštěvník neopustí do stanoveného termínu USA, první den po vyznačeném datu na formuláři I-94W nebo I-94 je již jeho pobyt v USA nelegální. Pokud je v USA na vízum, to pozbývá platnosti bez ohledu na to, zda se jedná o víceleté vízum k opakovaným vstupům. Následně při jakékoliv náhodné kontrole policejními nebo imigračními orgány, může být návštěvník zadržen. Po zadržení je umístěn do místního vězení nebo tzv. detenčního střediska imigrační služby, kde čeká několik týdnů až měsíců na slyšení před imigračním soudcem a následnou deportaci zpět do ČR. Ode dne rozhodnutí imigračního soudce do dne deportace může cizinec strávit ve vězení další 3 měsíce.

Důsledkem překročení pobytu při bezvízovém styku je, že cestující nadále nesmí do USA bez víza cestovat. Překročení pobytu o 180 dní až 1 rok má za následek automatické odepření vstupu do USA po dobu 3 let, překročení povolené doby pobytu o více než 1 rok má za následek zákaz vstupu do USA po dobu 10 let.

S ohledem na přísné sankce ze strany úřadů USA, důrazně upozorňujeme všechny návštěvníky Spojených států amerických, že v případě příjezdu do USA za účelem turistického pobytu je vykonávání jakékoliv práce ilegální.

Doporučujeme:
Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Při koupání se všeobecně vyžaduje, aby děti včetně batolat, měly plavky. Opalování i koupání na veřejně přístupných místech bez plavek je porušením zákona. Pokud dojde k zastavení vozidla policistou, ať už světelnou signalizací či ampliónem, je nutné, bez jakýchkoliv známek odporu, přesně provést to, co policista vyžaduje.

Otvírací doby
Orientačně: V každém státě jsou otevírací doby různé.

Banky:
po – pá 9,00 - 16,00 hod
so 9,30 - 12,00 hod

Pošty:
po – pá 9,00 - 17,00 hod
so 10,00 - 12,00 hod
Ve velkých městech mají otevřeno 24 hodin denně.

Obchody:
po – pá 9,30 - 18,00 hod
Obchodní centra zavírají až 22 hod.
Fastfoody fungují 24 hodin denně, hlavně ve velkoměstech.

Úřady:
po – pá 9,00 - 17,00 hod.

Muzea:
Některá muzea zavírají o víkendu nebo jeden den v týdnu.

Telefonování:
Zavolat si v USA z budky je snadné. Telefonování je ve srovnání s ČR relativně levné. Minutové sazby naskakují jen v případě dálkových hovorů čili ze státu do státu v rámci unie, ale málokdy překročí částku 5 - 7 centů za minutu. Hovory z telefonní budek za hotové jsou ovšem poměrně drahé a chce to mít po ruce hrst mincí. Americké společnosti proto vyvinuly speciální telefonní karty, které jsou k dostání prakticky všude, a díky nimž lze šetřit značné částky. Tyto karty se ovšem nestrkají do útrob automatů, jak jsme zvyklí u nás. Vytáčením sekvence čísel se zdarma připojíme k poskytovateli služby, který nás po zadání identifikačního kódu (je natištěn na kartě), přepojí dále na volané číslo. Při používání karet nevyjde minuta hovoru v rámci USA na více, jak 5 -10 centů a při volání do České republiky bychom se měli vejít do 30 až 50 centů za minutu. Lze zakoupit předplacené karty za 10 až 150 dolarů. Mobilní telefony: V zemi pracuje kolem 2000 operátorů mobilní telefonie. V USA fungují z českých mobilních telefonů pouze třípásmové.
Důležitá tel. čísla: V USA se při vytáčení telefonního čísla nejprve volí 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a dále samotné sedmimístné telefonní číslo. Při použití telefonního automatu stojí místní hovor cca 0,5 USD a do ČR cca 1,32 USD /min. Telefonní čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou zdarma. Telefonní číslo může být uvedeno kombinací čísel a písmen. Písmena jsou abecedně seřazena na číselných tlačítcích telefonu (např. č. 2 znamená také A,B nebo C). Při telefonování na účet volaného volejte 1-800-COLLECT.
Policie, záchraná služba, požárníci: 911 (na celém území USA)

Poštovné
Dopisy (max. 29 g):
USA 37 centů
letecky:
- Evropa 80 centů
- Austrálie, Japonsko 80 centů
- Mexiko, Kanada 60 centů

Pohledy:
USA 23 centů
- Evropa 70 centů
- Austrálie, Japonsko 70 centů
- Mexiko, Kanada 50 centů
Známky se prodávají na poště, v některých hotelech, v supermarketech či na nádražích.

Nakupování:
V nakupování jsou Američané také o něco napřed. Jednak mají co utrácet, a jednak nákupy považují za celonárodní sport číslo jedna. Samotné nakupování se však řídí stejnými pravidly jako u nás. Pár výjimek však najdeme:
1) cokoli si v USA koupíte, můžete většinou do jednoho měsíce vrátit. Výjimky platí pro počítačový software, koupi hudebních CD či kazet. Kratší termíny vrácení jsou rovněž u fotoaparátů ale i dalšího zboží, které je takto výslovně označeno.
2) personál amerických obchodů má vesměs daleko k profesionalitě. Zejména při koupi počítačů, elektrotechniky a všude tam, kde je zvykem se spolehnout na radu odborného prodavače, se musí zákazník spolehnout sám na sebe a vědět dopředu, co vlastně chce koupit.
3) v Americe se v obchodech platí šeky, hotovostí a kreditními kartami - pochopitelně i těmi, kterými disponují čeští turisté.
4) k ceně kupovaného výrobku vždy v duchu připočítejme nějakých pět až deset procent, protože daně k nákupu naskočí až při placení na kase. To tedy znamená, že viditelné ceny jsou vždy, kromě benzínu, uvedeny bez daně.
5) spropitné se v amerických restauracích pohybuje v rozmezí 15 - 20% částky, kterou máme zaplatit a je prakticky jediným příjmem servírek.
Američané jsou téměř jednou nohou ve světě elektronických peněz. V praxi to znamená, že platebními kartami, lze zaplatit téměř úplně všude a všechno. Ale i zde pochopitelně existují výjimky.
Hotovost žádají například fast-foodové řetězce v čele s McDonald's a sem tam překvapí i nějaký drobný obchodník, živnostník, když tvrdí, že kartu vezme například jen od deseti dolarů za nákup nahoru. Mít dvacet dolarů pohotově k ruce není tedy k zahození.
K výběru hotovosti pomocí kreditní karty slouží rozsáhlá síť automatů tzv. ATM - které se nalézají prakticky na každém rohu, v bankách, obchodech apod. V USA uspějeme s oběma nejznámějšími typy karet Visa, MasterCard, American Express.

Národní parky:
Vedle národních parků existuje v USA ještě nepřeberné množství parků státních a dále pak velký počet národních nebo státních lesů. Některé oblasti mají navíc statut Národní monument, Místo zajímavé historicky či Chráněná oblast.
Za vstup do amerických parků se platí. Někdy méně, jindy více. Každopádně se v takovém případě vyplatí zakoupit America the Beautiful – National Parks and Federal Recreational Lands Pass, který je k dostání na každé vstupní bráně do parku.
Po zaplacení dostaneme od rangerů (správci parku) mapu a noviny s užitečnými informacemi o kempování, zajímavých trasách, pravidlech při setkání s medvědem (chřestýšem a další zvířenou), uzávěrkách apod. Jestliže mapku neobdržíte automaticky, určitě si jí okamžitě vyžádejte!

Zvýhodněné průkazy pro vstup do národních parků a monumentů
America the Beautiful – National Parks and Federal Recreational Lands Pass – roční Umožňuje vstup do veřejných parků a těch, které jsou pod federální správou, které jsou placené; umožňuje vstup do daných NP všem osobám jedoucím v jednom nekomerčním osobním voze. Děti do 16 let mají vstupy do NP zdarma. 80 USD

Alfou a Omegou každého parku bývají Visitor Centers - neboli střediska pro návštěvníky. Právě zde se o parku dozvíte nejvíce. Rangeři ochotně zodpoví každou otázku, poradí s bydlením - trasou, vydají povolení k táboření ve volné přírodě - backcountry, či povolení k rybolovu. Správa parku pořádá rovněž pravidelné přednášky, filmová pásma, expozice a vůbec se všemožně snaží vyjít turistům maximálně vstříc. Střediska poskytují i základní azyl - tedy toalety, pítko s vodou, obchod s pohlednicemi, mapami, fotografickými filmy.

Stravování – restaurace:
První odlišnost čeká po otevření dveří: ke stolu si totiž nesedneme automaticky, i kdyby vypadal dokonale volný, ale vyčkáme až nás personál usadí. U vchodu bývá z tohoto důvodu cedule: wait to be seated. Po optání dostaneme na vybranou, zda chceme posedět v sekci kuřácké, či nekuřácké. Po usazení dostaneme jídelní lístek a číšník donese poháry s čistou vodou. Následuje otázka, co budeme pít. Samotná objednávka a jedení je srovnatelné s českými způsoby. V závěru nabídne číšník desert a kávu. Pak, bez otálení, donese účet - v amerických restauracích není zvykem večeři zapíjet pěti pivy. Výjimkou jsou pivnice, kde obsluha počká na vaše přání zaplatit. V každém případě však donese jeden účet pro všechny stolující.

Placení: V restauracích platíme hotově i kartou. Spropitné je automaticky očekáváno ve výši 15 až 20% z celkové částky. Platíme-li kartou, přinese číšník zpět tzv. otevřený účet s kolonkou pro TIP a konečnou částku. Spodní díl účtu a kartu si ponecháte.

Lunch special: Často si také všimnete značných rozdílů v cenách stejných jídel v téže restauraci. Jde většinou o tzv. Lunch special, čili jídla podávaná v poledních hodinách - a tedy zlevněná po vzoru našich "hotových jídel.
Orientační ceny jídel:
Oběd 15 – 25 $
Večeře 15 – 25 $
Pivo 0,4l 2,5 – 5 $
Cola 0,4l 1 - 1,5 $

Fast-food:
Výhody: Mnohými nenáviděné americké fast-foodové řetězce přeci jen v duši cestovatele zanechají daleko příznivější dojem. Proč? Na prvním místě jde o peníze. A fast-foody jsou často levnější, než vaření z vlastních, kupovaných potravin. Druhé plus tkví v dostupnosti těchto svérázných vývařoven, jimiž jsou lemovány všechny silnice.

Řetězce fast-food: - McDonald's (hamburgery), - Burger King (hamburgery), - Taco Bell (mexická jídla,), - KFC (kuřata), - Pizza Hut - Arbys (hamburgery - Wendys (patrně nejhorší hamburgery), - Shoenys (all you can eat), - Waffle House (steaky).

Porce a refill:
Na rozdíl od českých fast-foodů nabízejí jejich američtí, služebně starší "kolegové" mnohem větší porce, které - opět ve srovnání s těmi českými - dokáží bohatě nasytit. Orientačně: Big Mac Meal - vlajkový hambureger McDonald's s hranolky a nápojem, vyjde průměrně na 3,5 USD, samotný Cheesburger na 75 centů. Základní ingredience, kečup, hořčice či majonéza, jsou zdarma. U studených nápojů (Cola, Pepsi, Sprite, 7-UP atd...) je v drtivé většině praktikován systém "doplnění zdarma - refill free" - platíme vlastně za kelímek a neomezené množství tekutiny.

Sněz kolik můžeš:
Často se také setkáme s fast-foody (např. Shoenys, někdy KFC), které fungují na jiném principu: tzv. all you can eat - čili po zaplacení paušálu (4 až 8 USD na osobu - děti levněji) můžeme jíst a přidávat si až do prasknutí. Každý má ale své limity a ty jsou právě zdrojem příjmů těchto bufetů. Pozor! V restauracích typu McDonald's, Burger King, Pizza Hut, KFC, Taco Bell atd. lze platit pouze hotovými penězi.

Potraviny v obchodě:
Ceny potravin zejména ve velkých supermarketech jsou srovnatelné nebo spíše nižší, než v zemích západní Evropy. Leckdy, mluvíme-li například o mase, jsou nižší i než v ČR. Vyplatí se tedy, zejména při nákupech na delší dobu, vyhledat právě některé z těchto nákupních středisek. I při obrovském sortimentu našich obchodů, je výběr potravin v USA doslova a do písmene nápadně větší.
chléb 1,5 - 2,5 $
mléko 1,5 - 2 $
máslo 2,5 - 3 $
cola 1. litr 08 - 1,5 $
víno 1. litr 3 - 7 $
vejce 12ks 1 - 1,5 $

Místní čas:
Pevninská část Spojených států je rozdělena do 4 časových zón, které se řídí podle nultého (greenwichského) poledníku.
Východní čas GMT -5
Centrální čas GMT -6
Horský čas GMT -7
Pacifický čas GMT -8

Letní čas:
Během léta (od první neděle v dubnu do poslední neděle v říjnu) se většina států, kromě Arizony, Indiany a Hawaie, řídí letním časem.

Podnebí a teploty:
Vzhledem k rozloze USA je podnebí velmi rozmanité. New York se nachází v mírném podnebném pásu. Na severovýchodě USA jsou v zimě nižší teploty než na stejné zeměpisné šířce v Evropě vlivem studeného mořského proudu. Podnebí je obvykle mrazivé. Teploty v létě se pohybují kolem 20 - 25°C. Florida se nachází v subtropickém a jih v tropickém podnebném pásu. Nestřídají se zde 4 roční období. Teploty jsou vysoké. Výkyvy teplot jsou minimální. Vlhkost vzduchu je vysoká. Podnebí v Chicagu je ovlivňováno kontinentalitou, tzn. že zimy jsou mrazivé, suchý vzduch je přinášen z arktických oblastí, a léta zase velmi teplá. Rozdíly teplot mezi zimou a létem jsou velké. Chicagu se přezdívá "Město větrů". Texas se nachází převážně v subtropickém pásu. Léta jsou suchá a teplá. Zimy jsou mírné. Podnebí na jihozápadě USA je kontinentální. Léta jsou velmi horká a velmi suchá. Výkyvy teplot během dne jsou velké (hlavně na poušti). V zimě se pohybují teploty kolem nuly. V San Franciscu jsou studenější léta (teploty kolem 20 °C) a mírné zimy. Podnebí je podobné podnebí ve Velké Británii.

Váhy a míry:

Míry a váhy v USA jsou odlišné než ty, které se používají v ČR.

Míry:
1 palec = 2,54 cm
1 stopa = 12 palců = 30,48 cm
1 yard = 3 stopy = 91,40 cm
1 míle = 1,609 km
1 míle2 = 2,59 km2

Váhy:
1 oz = 28,35 g
1 libra = 453,59 g
1 čtvrtka (quarter) = 12,7 kg

Objem:
1 pinta = 0,473 l
1 galon = 3,787 l
1 kvart, tuplák (quart) = 0,946 l
1 m = 1,094 yardu
1 km = 0,621 ml
1 l = 35,2 fl oz
1 km2 = 0,386 ml2
1 kg = 2,205 libra

Elektrifikace:
V USA mají dva typy zástrček a zásuvek. První typ má dva rovnoběžné ploché kolíky pro připojení fázového a nulového vodiče, zemnicí kolík chybí. Druhý typ zástrčky je podobný prvnímu typu, ale má navíc zemnicí kolík, který je buď kulatý, nebo má tvar U a je delší než oba zbývající kolíky. Tyto zástrčky a zásuvky se používají pro napětí 110 – 127 V. Je nutno mít s sebou redukci do zásuvky. Fungovat v USA budou pouze takové spotřebiče, které jsou konstruovány na napětí od 110 V do 230 V (např. novější typy nabíječek na telefon, některé typy nabíječek na notebooky, nabíječky na fotoaparáty apod., nebudou zde fungovat naše kulmy, fény apod.).

Ceny v USA

Zastoupení ČR v USA

Spojené státy americké - Velvyslanectví Washington
Velvyslanectví České republiky v USAv Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom St., NW, Washington, D.C.
Telefon +1 202 274 9100, KO-274 9103
Fax +1 202 244 2147, sekretariát vv +1 202 966 8540, KO- +1 202 469 8161
washington@embassy.mzv.cz
pol_washington@embassy.mzv.cz
cul_washington@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/washington
Vedoucí úřadu Mgr. Petr GANDALOVIČ
Funkce VZÚ
Působnost úřadu DIPLOMATICKÁ pro Spojené státy americké včetně nesamosprávných a poručenských území nacházejících se pod správou USA.. KONZULÁRNÍ pro Spojené státy americké včetně nesamosprávných a poručenských území nacházejících se pod správou USA (s výjimkou území spadajících do konzulárního obvodu generálních konzulátů ČR Chicago, Los Angeles a New York).
Časový posun -6 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - čtvrtek 8.00 - 17.00, pátek 08.00 - 14.30
konzulární úsek pondělí - pátek 08.30 - 11.30
pátek 08.00 - 14.30

Poznávací zájezdy USA

Zájezdy do USA

Národní parky USA

náhled21-denní letecký poznávací zájezd - USA, ceny od 72 990 Kč
Na základě našich osobních zkušeností jsme pro Vás pečlivě připravili okruh po americkém Západu tak, abyste poznali skutečně všechna nejpoutavější a nejdůležitější místa, která by měl v těchto oblastech turista navštívit. Podíváte se do národních parků a rezervací, do nádherné přírody i k významným památkám. Navštívíte území států Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona, v prvním okruhu i Colorado.